Witamy w Lustré Store!

Szukaj

Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM LUSTRE-STORE.PL


INFORMACJE PODSTAWOWE W ROZUMIENIU ART. 5 USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ART. 21 USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (INFORMACJE O USŁUGODAWCY):


SPRZEDAJĄCYM JEST FIRMA LUSTRE DARIA HUMIĘCKA Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM 00-412 WARSZAWA; UL. KRUCZKOWSKIEGO 4, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODLEGAJĄCA WPISOWI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WPISANY POD NUMEREM NIP: 5242875816, REGON: 381635401, ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE „USŁUGODAWCĄ”., KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

- KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: INFO@LUSTRE.PL

§ 1 DEFINICJE

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY.

USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM LUSTRE-STORE.PL ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM LUSTRE-STORE.PL

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY LUSTRE-STORE.PL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE LUSTRE-STORE.PL SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ LUSTRE-STORE.PL  SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. UMOWA SPRZEDAŻY POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A USŁUGODAWCĄ DOCHODZI DO SKUTKU PO ZŁOŻENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAMÓWIENIA W JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM:

A) DROGĄ TELEFONICZNĄ POD NUMEREM SKLEPU WSKAZANYM W ZAKŁADCE „KONTAKT”,

B) DROGĄ E-MAILOWĄ, POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI NA ADRES: INFO@LUSTRE.PL,

C) ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUSTRE-STORE.PL: WYBRANIE ZAMAWIANYCH TOWARÓW, PRZENIESIENIE ICH DO WIRTUALNEGO KOSZYKA POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA PRZYCISK „DO KOSZYKA” ZAMIESZCZONY PRZY DANYM TOWARZE ORAZ – PO PRZEJŚCIU DO ZAKŁADKI „KOSZYK” – PO KLIKNIĘCIU NA PRZYCISK „ZAMAWIAM I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY” I WYBRANIE JEDNEJ Z PROPONOWANYCH OPCJI ZAPŁATY I DOSTAWY, PRZY CZYM W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W PKT. A) I B) POWYŻEJ (ZAMÓWIENIE TELEFONICZNE LUB MAILOWE) KONIECZNE JEST DOKŁADNE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DANYCH ADRESOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ SPOSOBU ZAPŁATY I DOSTAWY, A W PRZYPADKU OKREŚLONYM W PKT. C) POWYŻEJ (ZAMÓWIENIE ZA POMOCĄ FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO)

D) W KAŻDYM Z PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W PKT. A) – C) POWYŻEJ (TJ. NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY ZOSTAJE UTRWALONA W TEN SPOSÓB, ŻE JEJ WARUNKI ZOSTAJĄ WSKAZANE W TREŚCI POTWIERDZENIA WYSŁANEGO ZAMAWIAJĄCEMU E-MAILEM. NADTO TREŚĆ UMOWY ZOSTAJE UTRWALONA NA SERWERZE, Z KTÓREGO KORZYSTA USŁUGODAWCA. POTWIERDZENIE TAKIE BĘDZIE WYSYŁANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH (TERMIN OBOWIĄZYWANIA ZAMÓWIENIA).


3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL W POSTACI ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZY. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7. PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA.

8. CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ.

9. A) JEŻELI USŁUGODAWCA NIE JEST W STANIE ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIA Z PRZYCZYN WYKRACZAJĄCYCH POZA SFERĘ JEGO WPŁYWU – TJ. NP. Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE DOSTAWCÓW, PRZEWOŹNIKÓW LUB Z POWODU WYDARZEŃ SIŁY WYŻSZEJ – JEST ON UPRAWNIONY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZA JEDNOCZESNYM ZWROTEM EWENTUALNIE UISZCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PŁATNOŚCI. ODSTĄPIENIE DOKONUJE SIĘ PRZEZ ZŁOŻENIE DROGĄ E-MAILOWĄ STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO.

B) SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WERYFIKACJI ZLECENIA I W PRZYPADKACH BUDZĄCYCH UZASADNIONE OBAWY ORAZ GDY NIE JEST PRZESTRZEGANY NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ODSTĄPIĆ OD REALIZACJI ZLECENIA.


§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH DPD. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO.

3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM TOWARZE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).

4. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU. KLIENT MOŻE SIĘ ZAPOZNAĆ Z CENNIKIEM DOSTAW PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).

2. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE NASTĄPIĆ:

A) ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ONLINE (BLUE MEDIA S.A.),

B) PRZELEWEM NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK BANKOWY USŁUGODAWCY: 

 LUSTRE DARIA HUMIĘCKA
64 1160 2202 0000 0004 6440 7037 BANK MILLENNIUM


3. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A.

4. DO MOMENTU UISZCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CAŁOŚCI KWOTY CENY, WŁAŚCICIELEM TOWARU POZOSTAJE USŁUGODAWCA.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. PROSIMY O ROZWAŻNE ZAKUPY - PERSONALIZOWANE ZAMÓWIENIA NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ORAZ WYMIANOM.

2. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 14 DNI, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE KLIENTA (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA RZECZY, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI – OD DNIA JEJ ZAWARCIA. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES USŁUGODAWCY. DOTYCZY ZAMÓWIEŃ I PRZESYŁEK NA TERENIE POLSKI. 

3. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ/PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH ZWROT JEST MOŻLIWY ZGODNIE Z PKT. 2 JEDNAK Z ZASTRZEŻENIEM PONIESIENIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW WYSYŁKI DO ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

5. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES USŁUGODAWCY W NIENARUSZONYM STANIE.

6. ZWROT ŚRODKÓW ZOSTANIE DOKONANY NA KONTO, Z KTÓREGO ZOSTAŁO OPŁACONE ZAMÓWIENIE PRZEZ KONSUMENTA.

7. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ USŁUGODAWCA DOKONA ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KONSUMENTA NA RACHUNEK PRZYPISANY DO KARTY PŁATNICZEJ.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I WYPEŁNIONYM ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM, KTÓRE USŁUGODAWCA NA PROŚBĘ WYŚLE KONSUMENTOWI.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. JEŻELI USŁUGODAWCA UZNA REKLAMACJĘ ZA ZASADNĄ TOWAR ZOSTANIE NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA NOWY, BADŹ ZGŁOSZONĄ REKLAMACJĘ ODRZUCONO JAKO NIEZASADNĄ, USŁUGODAWCA NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI TAKI TOWAR FIRMĄ KURIERSKĄ, NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES, CHYBA, ŻE ZOSTANIE USTALONA Z KUPUJĄCYM INNA FORMA PRZEKAZANIA TOWARU.

6. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE.


§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH PRZEZ NIEGO W RAMACH REJESTRACJI. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE BRAK ZGODY NA PRZETWARZANIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.


2.DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ - LUSTRE DARIA HUMIĘCKA Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM 00-412 WARSZAWA; UL. KRUCZKOWSKIEGO 4.


3. USŁUGODAWCA PRZETWARZA DANE OSOBOWE W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM, A W PRZYPADKU WYRAŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TO ZGODY, RÓWNIEŻ W CELACH MARKETINGOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU PRZESYŁANIA ZAMAWIAJĄCEMU INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

4. ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA. WERYFIKACJI DANYCH LUB KOREKTY ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TAKŻE POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL DO USŁUGODAWCY NA ADRES INFO@LUSTRE.PL.

§ 9 RABATY I ZNIŻKI

1. RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ I NIE SUMUJĄ. PROMOCJE KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W SKLEPIE NIE MOGĄ ŁĄCZYĆ SIĘ Z INNYMI RABATAMI OBNIŻAJĄCYMI CENĘ KOŃCOWĄ PRODUKTU. NA JEDEN PRODUKT MOŻNA WYKORZYSTAĆ MAKSYMALNIE JEDNĄ OBNIŻKĘ CHYBA, ŻE MOWA O PROMOCJI NA DARMOWĄ WYSYŁKĘ LUB INNYCH AKCJACH PROMOCYJNYCH KTÓRE NIE INGERUJĄ NA KOLEJNE OBNIŻENIA CEN KOŃCOWYCH PRODUKTU.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PROSIMY O ROZWAŻNE ZAKUPY - PERSONALIZOWANE PRODUKTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ORAZ WYMIANOM.

2. GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT JEST USZKODZONY MECHANICZNIE. W CELU ZACHOWANIA PRAWA DO GWARANCJI I PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWSZE PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI OD KURIERA KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE LUB PRODUKT NIE ULEGŁY USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI LUB PRODUKT NOSZĄ ZNAMIONA USZKODZENIA NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ PRZESŁAĆ INFORMACJE NA ADRES INFO@LUSTRE.PL

3. PRAWA AUTORSKIE: TREŚCI ZAWARTE NA TYCH STRONACH PODLEGAJĄ OCHRONIE POLSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH Z DZIEDZINY PRAWA AUTORSKIEGO OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. WSZELKIE KOPIOWANIE, OPRACOWYWANIE, PRZERABIANIE I WSZELKIEGO RODZAJU UŻYWANIE TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZYCH STRONACH, WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES DOZWOLONEGO UŻYTKU OSOBISTEGO WYMAGA PISEMNEJ ZGODY USŁUGODAWCY. ŚCIĄGANIE ORAZ KOPIOWANIE TREŚCI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE DOZWOLONE JEST WYŁĄCZNIE W CELACH PRYWATNYCH, NIE KOMERCYJNYCH. W PRZYPADKU TREŚCI NIE STANOWIĄCYCH DZIEŁ USŁUGODAWCY, OCHRONIE PODLEGAJĄ PRAWA AUTORSKIE OSÓB TRZECICH BĘDĄCYCH TWÓRCAMI TYCHŻE TREŚCI. W SZCZEGÓLNOŚCI, TREŚCI TE BĘDĄ OZNACZANE JAKO POCHODZĄCE OD TYCH OSÓB TRZECICH. W PRZYPADKU POWZIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW STRONY PODEJRZENIA O JAKIMKOLWIEK NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH, USŁUGODAWCA UPRZEJMIE PROSI O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE GO O TAKIM PODEJRZENIU. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA NARUSZENIA PRAWA, TREŚCI ZAWIERAJĄCE TAKIE NARUSZENIE ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE USUNIĘTE.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI: TREŚCI ZAWARTE NA NINIEJSZYCH STRONACH SPORZĄDZONE ZOSTAŁY Z NAJWIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ. USŁUGODAWCA NIE MOŻE JEDNAK ZAGWARANTOWAĆ ICH BEZBŁĘDNOŚCI, ZUPEŁNOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI. JAKO USŁUGODAWCA W ROZUMIENIU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DALEJ: USTAWA) USŁUGODAWCA ODPOWIADA NA ZASADACH OGÓLNYCH ZA WŁASNE TREŚCI ZAWARTE NA TYCH STRONACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA CUDZE TREŚCI ZAWARTE NA JEGO STRONACH PODLEGA NATOMIAST OGRANICZENIOM OKREŚLONYM W ART. 12-15 USTAWY. ZGODNIE Z ART. 15 USTAWY USŁUGODAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZANIA PRZEKAZYWANYCH, PRZECHOWYWANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SIEBIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 12-14 USTAWY. W PRZYPADKU OTRZYMANIA URZĘDOWEGO ZAWIADOMIENIA LUB UZYSKANIA WIARYGODNEJ WIADOMOŚCI O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA STRONACH USŁUGODAWCY A DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW STRONY, USŁUGODAWCA BEZZWŁOCZNIE UNIEMOŻLIWI DOSTĘP DO TYCH DANYCH – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA STRONY O TAKIM ZAMIARZE (W PRZYPADKU WIARYGODNEJ WIADOMOŚCI NIE BĘDĄCEJ URZĘDOWYM ZAWIADOMIENIEM).

5. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

6. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).


Koszyk

TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów